شورای مرکزی

اتحادیه ی انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران

مریم اسکندری فر

عضو شورای مرکزی

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

زهرا عبدی

عضو شورای مرکزی و نائب دبیر اتحادیه

دانشگاه شهید بهشتی

محمد مهدی درخشان

محمد مهدی درخشان

عضو شورای مرکزی

دانشگاه شهرکرد

فریور امیری

عضو شورای مرکزی - عضو علی البدل

دانشگاه ارومیه

محمدمهدی آقاملایی

بازرس علی البدل

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

احسان طالبیان

احسان طالبیان

عضو شورای مرکزی و دبیر اتحادیه

دانشگاه تربیت مدرس

مهدی بشکنی

عضو شورای مرکزی

دانشگاه پیام نور واحد کرج

کژال یوسفی

کژال یوسفی

عضو شورای مرکزی - عضو علی البدل

دانشگاه رازی کرمانشاه

امین توبه ئیهای نجف آبادی

امین توبه ئیهای نجف آبادی

بازرس اتحادیه

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار