اولین کارگاه دو روز با ذرات بنیادی

اولین کارگاه دو روز با ذرات بنیادی

اولین کارگاه دو روز با ذرات بنیادی سخنرانان: ۱-دکتر یاسمن فرزان ( پژوهشکده دانش های بنیادی) ۲-دکتر محسن علی شاهیها ( پژوهشکده دانش های بنیادی) ۳-دکتر شیهو عبدالسلام ( دانشگاه شهید بهشتی) ۴- دکتر محمد علی اکبری ( دانشگاه شهید بهشتی) ۵-دکتر محسن اعتصامی ( پژوهشکده دانش...