اولین کارگاه دو روز با ذرات بنیادی

سخنرانان:

۱-دکتر یاسمن فرزان ( پژوهشکده دانش های بنیادی)

۲-دکتر محسن علی شاهیها ( پژوهشکده دانش های بنیادی)

۳-دکتر شیهو عبدالسلام ( دانشگاه شهید بهشتی)

۴- دکتر محمد علی اکبری ( دانشگاه شهید بهشتی)

۵-دکتر محسن اعتصامی ( پژوهشکده دانش های بنیادی)

۶-دکتر کورش جاویدان (دانشگاه فردوسی مشهد)

۷- دکتر حمزه خانپور (دانشگاه علم و فناوری مازندران)

۸-دکتر کاظم عزیزی ( پژوهشکده دانش های بنیادی)

۹-دکتر بهروز خیالی (سرن)